Vanhempien tukemisen suunnittelukilpailu

Irma SippolaMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Vanhemmat

Osallistu suunnittelukilpailuun!

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke hakee uutta ja innovatiivista palvelumallia maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseksi sekä Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden lisäämiseksi ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä.

 

Malli vanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen parantamiseksi

Maahanmuuttajanuorten vanhemmat tuntevat huonosti eri koulutusvaihtoehtoja ja suomalaisen yhteiskunnan ammatteja, koska asiaan perehtyminen on vaikeaa kielitaidon puutteesta johtuen. Tämä

vaikeuttaa omien lasten tukemista koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä valinnoissa, vaikka odotukset ja toiveet lasten menestymiselle ovat suuret.

 

Maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseen haetaan palvelumallia, joka auttaa vanhempia tukemaan nuoria tavoittelemaan itseä kiinnostavia koulutuspolkuja sekä vahvistaa vanhemman omaa roolia asiantuntijana lastensa silmissä.

 

Palvelun halutaan lisäävän maahanmuuttajavanhempien tuntemusta perusasteen jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista pääkaupunkiseudulla ja realistista ymmärrystä, mitä näiden saavuttaminen vaatii nuorelta. Lisäksi halutaan monipuolistaa vanhempien käsitystä siitä, minkälaisia ammatteja nyky-yhteiskunnassa on ja lisätä ymmärrystä, miten näihin voi päätyä, minkälaisia taitoja käytetään ja miten nuoren sisäiset kiinnostuksenkohteet ja vahvuudet voivat toimia koulutusvalintojen lähtökohtana.

 

Malli päihdetietoisuuden lisäämiseksi ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia

Täysin raittiiden ja päihteitä runsaasti käyttävien maahanmuuttajataustaisten nuorten määrä on korkeampi kuin suomalaistaustaisilla nuorilla. Stressi, syrjinnänkokemukset ja traumat altistavat mielenterveysongelmille, jotka ovat yleisempiä kuin kantaväestön nuorilla.

Perheiden on vaikea saada apua näihin haasteisiin, koska vanhempien ymmärrys asiasta voi olla rajallinen ja aiheeseen liittyy tabuja. Tästä syystä asioiden käsittely perheen sisällä on vaikeaa ja avun pyytäminen ulkopuolelta omasta yhteisöstä tai olemassa olevista palveluista vielä vaikeampaa. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat kaksi kertaa useammin vaikeuksia puhua omista asioistaan vanhempien kanssa kuin kantaväestön nuoret.

Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden lisäämiseen ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä haetaan mallia, joka vahvistaa vanhempien ja lasten keskusteluyhteyttä ja helpottaa käsittelemään päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä perheen sisällä.

Osallistu kilpailuun videohakemuksella

Onko teillä ideoita jommankumman haasteen ratkaisemiseksi?

Hakekaa kilpailuun videohakemuksella 31.7. mennessä.

Osallistu kilpailuun: https://www.webropolsurveys.com/S/47BA898AB00AA6DE.par

Hakemukseksi laaditaan 2–3 minuutin video, jossa esiintyvät ne kaksi henkilöä, jotka tulevat osallistumaan 24.–25.8. työpajoihin.

Esitelkää aluksi kilpailuun osallistuvat henkilöt. Kuvatkaa minkälaista kokemusta teillä on toiminnan tai palveluiden järjestämisestä kohderyhmän kanssa (maahanmuuttajavanhemmat, maahanmuuttajayhteisöt, maahanmuuttajanuoret). Kertokaa esimerkki jossa olette onnistuneet hyvin järjestäessänne kohderyhmälle toimintaa tai palvelua. Kertokaa myös esimerkki, jossa olette epäonnistuneet ja mitä olette oppineet siitä.

Valmista ideaa ei tarvitse tässä vaiheessa olla, mutta kertokaa lyhyesti, miten lähestytte palvelumallin ratkaisua ja kumpaa mallia lähdette ratkaisemaan.

Kilpailuun valitaan lopulta 20 tiimiä, jotka kutsutaan 24.–25.8. työpajapäiviin. Osallistujien valinnassa painotetaan tiimien kykyä tavoittaa kohderyhmiä heidän omalla kielellään sekä aikaisempaa kokemusta

kohderyhmän kanssa toimimisesta. Osallistujien organisaation toivotaan olevan kiinnostunut tuottamaan palvelua.

Kilpailun finaali järjestetään osana Helsinki Design Weekiä perjantaina 9.9.2016  Tuomariston valitsema voittaja saa palkinnoksi 10 000 euroa.