Vertaisvalamiehistössä nuorten rikoksiin puututaan nopeasti ja tuetaan nuorta näkemään oman tekonsa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin. Samalla etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja ehkäisemään rikoskierrettä.

Suomessa alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, joten poliisi ei käsittele rikostapauksia normaalin kuulustelukäytännön mukaan. Lastensuojelussa puolestaan on rajalliset resurssit ja käsittelyajat venyvät pitkiksi.

Kun nuoren rikoksentekijän ei tarvitse ottaa vastuuta teostaan, hänelle saattaa syntyä kuva, ettei hänen tekoonsa puututa, eikä hän välttämättä tule pohtineeksi tekonsa seurauksia esimerkiksi uhrille, yhteisölleen tai itselleen.

Vertaisvalamiehistössä tapauksiin puututaan nopeasti ja tuetaan nuorta näkemään oman tekonsa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin. Samalla etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja ehkäisemään rikoskierrettä.

Mallia Yhdysvalloista

Vertaisvalamiehistölle on haettu mallia Yhdysvalloista, jossa toimintaa on ollut jo pitkään. Kymmenessä vuodessa vertaisvalamiehistöjen määrä on kasvanut 70:stä noin 1400 kappaleeseen. Yhdysvalloissa on tehty myös seurantatutkimuksia, joissa rikosten uusimisen on havaittu merkittävästi vähentyneen vertaisvalamiehistö-käsittelyn läpi käyneillä nuorilla.

Poliisi etsii alle 15-vuotiaiden rikoksista sopivat tapaukset vertaisvalamiehistön käsiteltäviksi. Tapaukset voivat olla esim. pahoinpitelyitä, tappeluita, kiusaamis- ja ilkivaltatapauksia tai yllyttämisiä.  Seksuaalirikoksia vertaisvalamiehistössä ei käsitellä.

Ei rangaisusta vaan seuraamus

Vertaisvalamiehistön käsittelyssä rikoksesta ei anneta rangaistusta vaan nuoren ymmärrystä ja luottamusta lisäävä seuraamus, joka voi olla esimerkiksi tapauksen kertominen vanhemmille tai anteeksipyyntö uhrille kirjeen muodossa. Seuraamuksen myötä tekijä joutuu kohtaamaan oman tekonsa sekä pohtimaan ja toivottavasti myös ymmärtämään sen vaikutuksen muihin.

Tapaukset, joita vertaisvalamiehistössä käsitellään, ovat selkeitä. Käsittelyn tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä, vaan teko on jo myönnetty. Koska vertaisvalamiehistön käsittelyssä on alaikäinen lapsi, varmistetaan lupa aina huoltajalta. Malli ei sulje pois muita mahdollisia lastensuojelun toimenpiteitä, vaan se tukee sekä vanhempia että lastensuojelua tapauksen selvittyä.

Vertaisvalamiehillä on vaitiolovelvollisuus käsiteltävistä tapauksista, ja aina varmistetaan, etteivät käsittelijät ja tekijä tunne toisiaan.

Rikollinen oirehdinta ei ole etninen kysymys vaan heikon kasvuympäristön tulosta, ja käsittelyyn otetaan kaikkien nuorten tapauksia.

Tällä hetkellä vertaisvalamiehistöt kokoontuvat Stoassa Itä-Helsingissä ja Malmilla kahden viikon välein vuorotellen. Seuraavaksi vertaisvalamiehistö-toimintaa laajennetaan Kontulan ja Läntisen Helsingin alueille.

Vertaisvalamiehistö rakennetaan pysyväksi toimintamalliksi Helsingissä hankkeen toimintakauden 2016–2020 aikana.

Vuoden 2018 alusta alle 18 vuotiaiden rikokset, joissa asianomistajana on Helsingin kaupunki, sovitellaan. Vertaisvalamiehistö rakennetaan tähän malliin osaksi alle 15 vuotiaiden rikosasioiden käsittelyä.

YHTEYSTIEDOT

Projektityöntekijä

Eeva Pulli
puh. 040 5500796
s-posti: eeva.pulli@hel.fi

 Uutiset