Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankeessa nuorten työn kautta parannetaan alueellista hyvinvointia ja rakennetaan pysyvä työnlahjoittamisen malli nuorille Helsingissä.

Vuoden 2018 aikana myös Helsingissä tapahtumia järjestävillä tahoilla on mahdollisuus osallistua nuorten työllistämiseen ja tarjota nuorille ensimmäisiä työkokemuksia tulevissa tapahtumissa. Yksi hankkeen toimintamalleista on Job’d, jonka tavoitteena on luoda kokonaan uusia, yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavaa työtä, josta nuoret saavat arvokasta työkokemusta. Tapahtumanjärjestäjälle lisätyövoima on maksutonta, sillä Job’d kautta työtä saavan nuoren palkan ja työnantajamaksut maksaa Maahanmuuttajanuorten Helsinki.

Miksi

Ensimmäisten työkokemusten hankkiminen on usein haastavaa. Työllistämällä nuoren tapahtumaan tapahtumanjärjestäjä tarjoaa nuorelle tärkeän työkokemuksen, joka lisää hänen osaamistaan ja edesauttaa nuoren pääsyä työelämään. Samalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Tapahtumanjärjestäjät saavat puolestaan tapahtumiinsa innokasta työvoimaa ja lisäkäsiä avustaviin tehtäviin. Lopputulemana Helsingissä koetaan entistäkin sujuvammin toteutettuja, kaupunkilaisia ilahduttavia tapahtumia.

Miten mukaan?

Halukkaat tapahtumanjärjestäjät ilmoittautuvat mukaan Maahanmuuttajien Helsinki hankkeen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Työtehtäviä tarjoavana tahona voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö.

Hakemuslomake

Tapahtumanjärjestäjän tulee ilmoittaa kiinnostuksensa tarjota nuorille keikkatyötä mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Myös lähempänä tapahtumaa voi olla yhteydessä hankkeen koordinaattoriin Sami Komppulaan ja tiedustella ehtiikö vielä mukaan.

Hankkeen edustajat arvioivat hakemusista, onko tapahtumassa sopivia tehtäviä nuorille. Mukaan valittuihin tapahtumanjärjestäjiin ollaan yhteydessä käytännön asioiden suhteen. Palkkauksessa käytetään apuna helppokäyttöistä sähköistä sovellutusta.

Tapahtumanjärjestäjän tulee huomioida, että

• tapahtuma tarjoaa selkeitä, nuorille sopivia työtehtäviä

• nuoret eivät korvaa muuta palkattua tai vapaaehtoishenkilökuntaa, vaan ovat lisätyövoimaa, jonka avulla tapahtumasta saadaan entistäkin sujuvampi ja parempi

• tapahtumanjärjestäjä perehdyttää ja opastaa nuoren työtehtäviin vuoron alussa. Tapahtuman työnjohto on tapahtumanjärjestäjällä

• tapahtumanjärjestäjä ilmoittaa toteutuneet työtunnit ohjeen mukaisesti

• tapahtumanjärjestäjä antaa työntekijöille palautteen sekä työtodistuksen.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseksi on tärkeä löytää uusia ja innovatiivisia tapoja, jotta pääsy mukaan työelämään  helpottuu ja työkokemusta karttuu.

Maahanmuuttajataustaisista nuorista 25 % on työelämän tai koulutuksen ulkopuolella, vastaava luku kantasuomaisilla nuorilla on 4 %. Helsingissä vuonna 2016 ulkomaalaistaustaisten työttömyys on 27,4 %, kun se koko väestössä on 12,4 prosenttia. Miehillä työllisyys on heikointa 20–24-vuotiailla, naisilla 30–34-vuotiailla.

Syyt heikkoon työllistymiseen vaihtelevat yksilökohtaisesti, niitä ovat mm. työelämän sosiaalisten verkostojen puute, ennakkoluulot, heikompi koulumenestys ja heikko kielitaito. Nuoret ovat myös kokeneet, että heitä ei pyydetä edes työhaastatteluun vieraskielisen nimen tai kulttuuritaustansa vuoksi.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa rakennetaan pysyvä malli työn lahjoittamiseen nuorille Helsingin lähiöissä. Työtehtävät ovat sellaisia, jotka lisäävät alueellista hyvinvointia. Työllistäjänä voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Työmahdollisuuksissa huomioidaan  erityisesti maahanmuuttajanuoret.

Nuorisotyöyksiköt ovat tärkeä keskuspiste alueiden hyvinvoinnin lisäämiseksi nuorten työn kautta. Lisäksi nuoria tuetaan yrittäjyydessä ja osuuskuntien perustamisessa.

YHTEYSTIEDOT

Koordinaattori
Sami Komppula
puh. 040 487 9126
s-posti: sami.komppula@hel.fi

Uutiset