Buddyschoolissa vanhemmat oppilaat vertaisopetuksen menetelmin opettavat nuorempia oppilaita. Vuorovaikutus syntyy yhteisen tekemisen kautta ja pienen purtavan kera. Tavoitteena on tunnistaa nuorten kyvykyyksiä ja vahvuuksia, luoda onnistumisen kokemuksia sekä parantaa opiskelumotivaatiota ja -tuloksia.

Buddyschool  on osallistavan oppimisen menetelmä, joka perustuu vertais- ja opettamalla oppimiseen. Oppilaat organisoivat opetustuokioita toisilleen.  Eri-ikäiset oppilaat toimivat yhdessä ja oppivat  yhdessä tehden. Buddyschoolissa opettaja astuu taka-alalle ja antaa nuorille enemmän vastuuta omasta sekä muiden oppimisesta. Malli sopii kaikille oppilaille koulumenestyksestä huolimatta.

Uudentyyppinen lähestymistapa koulun oppimisympäristössä tunnistaa nuoren kyvykkyyksiä ja vahvuuksia ja näin parantaa oppimismotivaatiota ja – tuloksia, lisää  kouluviihtyvyyttä ja parantaa nuoren todellisia mahdollisuuksia jatko-opinnoissa tai työelämässä pärjäämisen suhteen. 

Buddyschool -toiminta aloitettiin maaliskuussa 2016. Mallin  Uusien Buddyschool-toiminnasta kiinnostuneiden koulujen ja muiden nuorten kanssa työskentelevien tahojen mukaan ottaminen jatkuu koko hankekauden ajan 2016-2020.  

Buddyschool-kokeilut ovat osoittaneet, että malli vahvistaa erilaisia taitoja, kuten matematiikkaa sekä  luku- ja kielitaitoa. Buddyschoolissa eri-ikäiset ja -taustaiset oppilaat kohtaavat matalan kynnyksen oppimisympäristössä.

Omaehtoisuuden ja vertaisoppimisen kautta vahvistetaan oppilaiden aktiivisuutta, itsetuntoa, rohkeutta ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi Buddyschool  on keino parantaa koulun ilmapiiriä uudella, iloisella ja yhteisöllisellä tavalla.

Buddyschool on toiminut onnistuneena työkaluna nuorille, joiden haasteina ovat mm. kannustuksen ja tuen puute, sosiaalisten suhteiden niukkuus, identiteetin haasteet sekä alhainen omanarvontunne. Oppilaat ovat ottaneet mallin innostuneena vastaan.

Buddyschool räätälöidään koulun tarpeiden mukaan.   

Hankkeen koordinaattori auttaa Buddyschoolin  juurruttamisessa osaksi koulun toimintaa kouluttamalla Buddyschool-ohjaajat sekä suunnittelemalla toimintaa yhdessä vastuuopettajan ja oppilaiden kanssa. Buddyschoolia voi toteuttaa esimerkiksi osana opetusta eri oppiaineissa. Opettaja suunnittelee oppitunnille tavoitteen mukaisesti raamit ja käsiteltävän aiheen sekä materiaalin.  Oppilaat tutustuvat materiaaliin ja ideoivat oppitunnin raamien pohjalta. Vetovastuu niin opettamisesta kuin Buddyschoolin  pyörittämisestäkin on pääasiassa oppilailla.

 

Buddyschool -ohjaajina toimivat nuoret saavat työtodistuksen.

 

Tärkeää muistaa buddyschoolia toteuttaessa

  • Opettajat tai muut aikuiset auttavat alkuun ja ovat saatavilla. Oppilaille on kuitenkin annettava tilaa toteutuksessa.
  • Oppilaat tarvitsevat tukea ja kannustusta toiminnan aikana.
  • Luokkamaista ympäristöä on vältettävä.
  • Osallistuminen ei ole rangaistus vaan kannustin opiskelumotivaatiota kaipaaville oppilaille.
Ota yhteyttä Buddyschool -koordinaattoriin Kirsti Kallansaloon

(kirsti.kallansalo@hel.fi) . Suunnitellaan yhdessä toiminta koulunne tarpeiden mukaan.

Myllypuron peruskoulu

Hietakummun ala-aste

Hiidenkiven peruskoulu

Pasilan peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoulu

Vartiokylän ala-aste

Keinutien ala-aste

Nallin sivukoulu

Suutarilankylän peruskoulu

Merilahden peruskoulu

Itäkeskuksen  peruskoulu

Jakomäen peruskoulu

Vuoniityn peruskoulu

Laajasalon peruskoulu

Saunalahden koulu

Porolahden peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Veräjänlaakson sivukoulu


YHTEYSTIEDOT

www.buddyschool.fi

Koordinaattori
Kirsti Kallansalo
puh. 040 650 3763
s-posti: kirsti.kallansalo@hel.fi

 Uutiset