Kaverikahvilassa vanhemmat oppilaat vertaisopetuksen menetelmin opettavat nuorempia oppilaita. Vuorovaikutus syntyy yhteisen tekemisen kautta ja pienen purtavan kera. Tavoitteena on luoda onnistumisen kokemuksia sekä parantaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia.

Kaverikahvila on osallistavan oppimisen menetelmä, joka perustuu vertais- ja opettamalla oppimiseen. Oppilaat organisoivat opetustuokioita toisilleen.  Eri-ikäiset oppilaat toimivat yhdessä ja oppivat  yhdessä tehden. Kaverikahvilassa opettaja astuu taka-alalle ja antaa nuorille enemmän vastuuta omasta sekä muiden oppimisesta. Malli sopii kaikille oppilaille koulumenestyksestä huolimatta.

Uudentyyppinen lähestymistapa koulun oppimisympäristössä parantaa oppimistuloksia, lisää  kouluviihtyvyyttä ja siten nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Kaverikahvila-toiminta aloitettiin maaliskuussa 2016. Mallin  Uusien Kaverikahvila-toiminnasta kiinnostuneiden koulujen ja muiden nuorten kanssa työskentelevien tahojen mukaan ottaminen jatkuu koko hankekauden ajan 2016-2020.  

Kaverikahvila-kokeilut ovat osoittaneet, että malli vahvistaa erilaisia taitoja, kuten matematiikkaa sekä  luku- ja kielitaitoa. Kaverikahvilassa eri-ikäiset ja -taustaiset oppilaat kohtaavat matalan kynnyksen oppimisympäristössä.

Omaehtoisuuden ja vertaisoppimisen kautta vahvistetaan oppilaiden aktiivisuutta, itsetuntoa, rohkeutta ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi Kaverikahvila on keino parantaa koulun ilmapiiriä uudella, iloisella ja yhteisöllisellä tavalla.

Kaverikahvila on toiminut onnistuneena työkaluna nuorille, joiden haasteina ovat mm. kannustuksen ja tuen puute, sosiaalisten suhteiden niukkuus, identiteetin haasteet sekä alhainen omanarvontunne. Oppilaat ovat ottaneet mallin innostuneena vastaan.

Kaverikahvila räätälöidään koulun tarpeiden mukaan.   

Kaverikahvilaa voi toteuttaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Hankkeen koordinaattori auttaa Kaverikahvilan juurruttamisessa osaksi koulun toimintaa kouluttamalla Kaverikahvila-ohjaajat sekä suunnittelemalla toimintaa yhdessä vastuuopettajan ja oppilaiden kanssa. Kaverikahvilaa voi toteuttaa esimerkiksi osana opetusta eri oppiaineissa. Opettaja suunnittelee oppitunnille tavoitteen mukaisesti raamit ja käsiteltävän aiheen sekä materiaalin. Yläkouluikäiset oppilaat tutustuvat materiaaliin ja ideoivat oppitunnin raamien pohjalta. Vetovastuu niin opettamisesta kuin kahvilan pyörittämisestäkin on pääasiassa oppilailla.

Kaverikahvila-ohjaajina toimivat nuoret saavat työtodistuksen.

Tärkeää muistaa Kaverikahvilaa toteuttaessa

  • Opettajat tai muut aikuiset auttavat alkuun ja ovat saatavilla. Oppilaille on kuitenkin annettava tilaa toteutuksessa.
  • Oppilaat tarvitsevat tukea ja kannustusta toiminnan aikana.
  • Luokkamaista ympäristöä on vältettävä.
  • Osallistuminen ei ole rangaistus vaan kannustin opiskelumotivaatiota kaipaaville oppilaille.
Ota yhteyttä Kaverikahvila-koordinaattoriin Kirsti Kallansaloon (kirsti.kallansalo@hel.fi) . Suunnitellaan yhdessä Kaverikahvila koulunne tarpeiden mukaan.
Myllypuron peruskoulu

Hiidenkiven peruskoulu

Pasilan peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoulu

Vartiokylän ala-aste

Keinutien ala-aste

Nallin sivukoulu

Suutarilankylän peruskoulu

Kallahden peruskoulu

Vesalan peruskoulu

Itäkeskuksen  peruskoulu

Jakomäen peruskoulu

Laajasalon peruskoulu


YHTEYSTIEDOT

Koordinaattori
Kirsti Kallansalo
puh. 040 650 3763
s-posti: kirsti.kallansalo@hel.fi

 Uutiset