Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke parantaa maahanmuuttajanuorten yhdenvertaista asemaa työelämän, koulutuksen ja sosiaalisen ympäristön alueilla.

Nuorisoasiainkeskus ja Me-säätiö etsivät uudenlaisia ratkaisumalleja maahanmuuttajanuorten aseman parantamiseksi Helsingissä.

Maahanmuuttajataustaisista peruskoulunsa päättäneistä nuorista 25 % on koulutuksen taikka työelämän ulkopuolella. Vastaava luku kantasuomalaisilla on 4 %.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke  parantaa maahanmuuttajanuorten asemaa palvelumuotoilun ja -kokeilujen kautta sekä uusilla toimintamalleilla, jotka voidaan jatkossa integroida kaupungin toimintaan ja tulevaisuudessa myös muihin kaupunkeihin. Toimintamallien tulee olla pitkäkestoisia, mitattavia  ja vaikuttaa satojen nuorten arkeen.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat opetusvirastosta Liisa Pohjalainen, sosiaali- ja terveysvirastosta Maarit Sulavuori, kaupungin kansliasta Ilkka Haahtela, tietokeskuksesta Timo Cantell, Me-säätiöstä Ulla Nord sekä nuorisoasiainkeskuksesta Irma Sippola ja Tommi Laitio, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa koottiin alan ammattilaisista  yhteissuunnittelutiimi, johon kuului  mm. koulun, nuorisotyön, järjestöjen, työllistymispalveluiden ja poliisin edustajia. Nuorilla oli oma tiiminsä, jossa on kymmenen eri kulttuuritaustoista tulevaa 16–20-vuotiasta nuorta. Lisäksi hankkeella on oma neuvonantajaverkosto.

Keväällä 2016 yhteissuunnittelutiimit  kehittivät hanketta. Työn pohjaksi kartoitettiin toimenpiteitä tekemällä 14 linjausta suunnitteluun tutkimuskirjallisuuden ja raporttien pohjalta, haastattelemalla nuoria ja sidosryhmiä sekä kokoamalla havainnot yhteen. Keväällä 2016 aloitettiin myös erilaisia kokeiluja. Syksyllä 2016 käynnistettiin pilotointi.

Tukea nuorille ja vanhemmille

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke tukee maahanmuuttajanuorten sosiaalisia suhteita ja oppimistuloksia sekä oman identiteetin ja itsetunnon vahvistamista. Lisäksi selkeytetään nuorille suunnattuja palveluita.     

Maahan muuttaneiden nuorten työnhakutaitoja vahvistetaan ja nuorille pyritään löytämään kannustavia kokemuksia ja vähentämään lannistavia tekijöitä työn ja opiskelupaikan haussa.

Tarkoituksena on auttaa myös vanhempia tukemaan lastaan kulttuurien välissä kasvamisessa ja kiinnostavan koulutuksen löytämisessä. 

Yhteistyössä Me-säätiö ja Helsingin kaupunki

Me-säätiö tukee hanketta 2 270 000 eurolla. Vuosittain eri kokeiluihin ja hankkeen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi käytetään 500 000 euroa.

Me-säätiön tukee hankkeita, jotka vähentävät lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa.

Buddyschoolissa oppilaat järjestävät innostavia oppitunteja. Toiminnalla vahvistetaan nuorten onnistumisen, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä parannetaan oppimistuloksia.

Mikrotyömarkkinoilla parannetaan alueellista hyvinvointia nuorten työpaikkojen kautta ja luodaan työnlahjoittamisen malli.

Vertaisvalamiehistö puuttuu alle 15-vuotiaiden nuorten ensimmäisiin rikoksiin ja tukee kunniallista polkua pois rikoksista.

Vanhemmuutta tuetaan nuorten koulutuksen ja työelämän alueella. Lisäksi lisätään vuorovaikutusta ja oikean tiedon saantia tilanteissa, joissa nuorella on päihde- tai mielenterveysongelma.

Puhujafoorumissa alle 30-vuotiaat asiantuntijapuhujat tarjoavat kulttuurisen osaamisen ymmärrystä palveluiden kehittämiseen.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke kestää viisi vuotta (2016–2020)
The areas of working life, education and the social environment

The City of Helsinki Youth Department and The We Foundation (Me säätiö) are looking for new solutions to improve the situation of migrant youth in Helsinki.

25 % of young migrants find themselves outside education and the workplace after finishing primary education. The corresponding figure for the native population is 4%.

Migrant Youth Helsinki project improves the position of youth through service design and experiments. The project creates new models that can be integrated into the city’s future activities and will, in the future, expand to other cities. Approaches and models have to be long-lasting, measurable and affect the daily lives of hundreds of young people.

Pilots

In the Buddyschool pilot, the students organize inspirational lessons for younger pupils. This model will reinforce their experience of success and relevance; encourage the inclusion of young people; and improve learning outcomes through peer learning.

www.buddyschool.fi

The Micro-labour market pilot improves regional prosperity through the creation of jobs for young people and during the project will create the work donation model. In this model, the private sector is encouraged to donate money to create specific work possibilities for young migrants.

Peer Jury intervenes in the criminal paths of young people under the age of 15 after their first crime and supports their path away from the crimes. The pilots method is peersuppport, where a bit older young people deal with the cases the minors under 15 have done.

Parenthood is supported in the area of education and employment of the youth. Furthermore, the interaction and access to the right information are improved in situations where young people have substance abuse or mental health problems.

In Speaker Forum young migrant background expert speakers offer a cultural understanding to public debate and service development.

In co-operation City of Helsinki and We Foundation

The We Foundation is funding a project with 2 270 000 €. Duration of the Migrant Youth Helsinki project is five years (2016-2020)

The We Foundation supports projects where the objective is to diminish social inequality and exclusion of children, youth, and families in Finland.

Contact
Irma Sippola
Project Manager
tel. +358 41 512 1795
Email. irma.sippola@hel.fi

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö
Irma Sippola
puh. 041 512 1795
s-posti: irma.sippola@hel.fi

 Uutiset